top of page

Neighbor Letters

Dear Neighbor:

 

I’ve been a member of our community for over 3 decades and I have never seen someone as committed to ensuring that all voices are heard as David Cohen. As our District 4 City Councilmember, David has made it a priority to ensure that our voices are a part of the decision making process and that issues impacting the Asian American community are front and center for San José. That’s why he has my support for re-election. 

 

David has worked to ensure that his Council staff and Commission appointees are reflective of the diverse members of our community. He worked to make Lunar New Year an official holiday in the city  and hosted a celebration of the Filipino American Community at City Hall. As a School Board Member, David led the creation of a Mandarin Immersion program at Cherrywood Elementary School, the only such program in the City of San Jose.

 

Lingkai Zuo, President, Mandarin Immersion Parent Advisory Council, says, “David’s commitment to our school programs and ensuring they receive the funding they deserve is unmatched.” 

 

David has also worked to tackle some of San José’s greatest challenges, like housing and homelessness and public safety. David earned the endorsement of the San José Police Officer’s Association for increasing police staffing for patrol and traffic enforcement while improving community interactions between police and neighborhoods. 

 

By March 5, I hope you will join me and these local leaders in standing up for our communities, and cast a ballot for David Cohen for re-election to City Council District 4. 

 

Warm Regards, 

 

Jaswant Gillon

District 4 Resident

亲爱的邻居,

 

我在我们社区已经生活了 38  年,我从未见过像 David Cohen (大卫·科恩)这样致力于确保所有声音被听到的人。作为我们第四区的市议会议员,David 把确保我们的声音成为决策过程的一部分、确保影响亚裔社区的问题成为圣何塞市的核心议题作为首要任务。这就是为什么他得到了我的连任支持。

 

作为我们的议员,David 致力于确保他的办公室工作人员和各个委员会任命人员反映了我们社区多元化的成员。他与社区一起庆祝农历新年,并在市政厅举办了一场关于菲律宾裔社区的庆祝活动。作为一位校董,David 领导了在樱桃木小学创建的中文沉浸式课程,这是圣何塞市唯一的该类课程。

 

中文沉浸式家长咨询委员会主席 Lingkai Zuo 说:“David 对我们学校项目的承诺,确保它们获得应有的资金是他人不可比拟的。”

 

David 还致力于解决圣何塞面临的一些最大挑战,如住房和无家可归问题以及公共安全。David 获得了圣何塞警察协会的支持,他增加了巡逻和交通执法的警察人员,同时改善了警察与社区之间的互动。

 

我希望您能与我和这些本地领导人一起为我们的社区发声,请在3月5日之前为David Cohen投票,选举他连任市议会第四区议员。

 

祝一切顺利!

 

Jaswant Gillon

第四区居民

Kính Gửi Các Cư Dân Khu 4, 

Tôi là một cư dân trong Khu 4 bao nhiêu năm qua và chưa bao giờ thấy một người dân cử  nào đã có những lời cam kết đảm bảo rằng mọi tiếng nói đều được lắng nghe như là David Cohen, đương kim nghị viên Khu 4.  

David đã ưu tiên bảo đảm rằng tiếng nói của chúng ta là phần quan trọng trong tất cả mọi quyết định về các vấn đề ảnh hưởng đến cộng đồng người Mỹ gốc Á cũng như là cho mọi người tại San José.  Đó là lý do tại sao David Cohen nhận được sự ủng hộ của tôi trong việc tái tranh cử. 

Trong suốt thời gian qua, David đã  giúp một số người trong cộng đồng thiểu số vào nhân viên Hội Đồng Thành Phố và các thành viên của Ủy Bản Thành Phố.   Ông tổ chức Tết cho cộng đồng Á châu trong Khu 4 và tổ chức lễ kỷ niệm cộng đồng người Mỹ gốc Philippines tại Tòa thị chính. Với tư cách là Thành viên Hội Đồng Khu Học Chánh, David đã lãnh đạo việc thành lập chương trình hòa nhập tiếng Quan Thoại tại Trường Tiểu học Cherrywood, chương trình duy nhất ở Thành phố San Jose. Lingkai Zuo, Chủ tịch Hội Động Tư Vấn Phụ Huynh nói: “David cam kết với các chương trình trường học của chúng tôi và bảo đảm họ nhận được nguồn tài trợ xứng đáng."  

David cũng đã nỗ lực giải quyết một số thách thức lớn nhất của San José, như nhà ở và tình trạng vô gia cư cùng với các an toàn công cộng. David nhận được sự ủng hộ của Hiệp Hội Cảnh Sát San José vì ông đã hỗ trợ tăng cường thêm nhân viên cảnh sát để tuần tra và thực thi giao thông.  Đồng thời, ông đã tạo ra nhiều cơ hội để cải thiện sự tương tác cộng đồng giữa cảnh sát và dân cư. 

Đến ngày 5 tháng 3, tôi hy vọng bạn sẽ cùng tôi và những nhà lãnh đạo địa phương đứng lên để tiếp tục xây dựng cộng đồng, và bỏ phiếu cho David Cohen tái tranh cử vào Hội đồng Thành Phố Khu 4. 

 

Trân trọng, 

Jaswant Gillon 

Cư Dân Khu 4 

 

bottom of page